Villkor

Villkor

Dessa villkor gäller för webbplatserna www.thehealthyprotein.se (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen (”Prenumerationerna”) och de produkter eller presentkort som levereras enligt Prenumerationerna. Med “Produkt” avses din The Healthy Protein.

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen.

1. Information om oss


The Healthy Protein Sweden AB 
Organisationsnummer: 559293-8897

Adress:
 The Healthy Protein Sweden AB, Sveavägen 74, 11359 Stockholm

E-post: info@thehealthyprotein.se

Momsregistreringsnummer: SE559293889701 Styrelsens säte: Stockholm

2. Ansökan och bundenhet

2.1 Du får ansöka om Prenumeration/köpa produkten bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om produkten för leverans till adress i Sverige.

2.2 När du har ansökt om Prenumerationen/beställt Produkten via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Produkt har eller kommer att skickas till dig.

2.3 Avtalet om Prenumeratonen/Produkten innebär att du får leverans av en Prenumeration/Produkt till den av dig angivna adressen.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

3. Priser

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

3.2 Priset för en Prenumeration betår av en återkommande avgift. De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan. Vid köp av Produkt är det en engångsavgift. 

3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Om prisändring meddelas kund 60 dagar innan, och har chans att upphöra Prenumeration.

4. Betalning

4.1 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard) via Klarna. Du godkänner att vi får debitera avgifterna från ditt kredit eller betalkort. Vid Prenumeration sker den första betalningen i samband med din ansökan. Därefter sker betalningen den 6’e varje månad till Prenumeration sägs upp.

4.2 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

4.3 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. Leveranstider

5.1 Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Produkten att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Beräknad leveranstid anges vid ansökan av Prenumeration. Produkten levereras i slutet av månaden varje kalendermånad.

5.2 Om en Produkt tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Produkt den aktuella kalendermånaden.

6. Uppsägning

6.1 Vid uppsägning av Prenumeration mailar kund avreg@thehealthyprotein.se minst 3 arbetsdagar innan debitering för månadens leverans dras (6’e varje månad).

7. Ångerrätt

7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar en Produkt. Ångerfristen ska dock alltid omfatta minst sju arbetsdagar.

7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.

7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Produkten till oss. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till info@thehealthyprotein.se. Produkten kan återsändas till följande adress: The Healthy Protein Sweden AB, Sveavägen 74, 11359 Stockholm.

7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

8. Reklamation

Om en Produkt är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till info@thehealthyprotein.se. Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

9. Återbetalningspolicy

9.1 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 30 dagar från den dag då vi tagit emot Produkten. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten samt eventuella fraktkostnader. Du får emellertid själv bära kostnaden för att återsända Produkten till oss.

9.2 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Produkten och meddela dig om din återbetalning via e-post inom skälig tid. Vi genomför vanligen återbetalningen så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Produkten. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten.

9.3 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

10. Ansvar

Om du är konsument regleras vårt ansvar för Produkterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

11. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

12. Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

13. Meddelanden

13.1 Meddelanden till oss ska skickas till info@thehealthybprotein.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

13.2 Genom att lägga en order har vi rätt att kontakta er via mail ang The Healthy Protein och dess samarbetspartners

14. Immateriella rättigheter

14.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

14.3 Genom Produkten ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss eller Produkterna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

15. Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor.

16. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och Produkten ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.